WATCH: Sara Celi live on Katelyn Markham story going national

WATCH: Sara Celi live on Katelyn Markham story going national