Dixie wins to setup holiday title with Simon Kenton

Dixie wins to setup holiday title with Simon Kenton