Police: Man found shot inside car at Avondale crash

Police: Man found shot inside car at Avondale crash