Simon Kenton dances on Dixie

Simon Kenton dances on Dixie