Simon Kenton's JJ Courtney takes No. 1 in FQ Top 3

Simon Kenton's JJ Courtney takes No. 1 in FQ Top 3