Scott wins at Simon Kenton

Scott wins at Simon Kenton