Princeton throws down on Fairfield

Princeton throws down on Fairfield