Simon Kenton advances to 8th region championship

Simon Kenton advances to 8th region championship