Sheriff rehires former deputy

Sheriff rehires former deputy