Deputy involved in Plush response: I shouldn’t have ignored my gut

Deputy involved in Plush response: I shouldn’t have ignored my gut