Commit to Mitt Early Vote Express tours kicks off on Tuesday

Commit to Mitt Early Vote Express tours kicks off on Tuesday