Zipcar launches in downtown Cincinnati

Zipcar launches in downtown Cincinnati